Privacy Policy การจัดเก็บข้อมูลอันเป็นส่วนตัวของลูกค้า

 

ข้อมูลบริษัท (Company Information)

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) :  กาแฟอินโนเซ็นต์

Company Name (ภาษาอังกฤษ) : innocentcoffee.co

ชื่อบริการ (ภาษาไทย) : เมล็ดกาแฟคั่วปลอดสารเคมี

Service Name (ภาษาอังกฤษ) : Coffee Beans

  1. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  We store users personal data via Computer System
  2. เราจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ในลักษณะ Hard Copy ด้วย  (We store personal data as a Hard Copy) : เราใส่ข้อมูลลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าของเราไป ใน  google sheet เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการลูกค้าสัมพันธ์

Leave a comment